Betaling
Du kan velge betalingsform :
- Belast kredittkort        Master/Visa

- Postoppkrav
 -Forskuddbetaling til konto: 12864317225

Omkostninger som kommer i tillegg ved forsendelse:
Det vil bli belastet porto på kr.42,- for hver sending.
Varebestilling over kr.750,- sendes fraktfritt*


*Ved oppkrav tilkommer ytterligere kr.84.-


NB! Uavhentede oppkravsforsendelser vil bli etterfakturert med kr 150,-


Angrerett
Ønsker du å returnere en eller flere produkter, kan du benytte deg av din angrerett innen 14 dager fra du mottok varen, ref. Angrerettsloven av 21. desember Nr. 105, 2000.
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt.
Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Angrerett og bytterett bortfaller ved brutt forsegling.
Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre kostnader som er belastet forbruker. Retur- og portokostnader for varen(e) må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.
Du må da fylle ut dette angrerettskjemaet som skal medfølge varene.
Retur og reklamasjon - kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister.
Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Dersom du oppdager en feil eller en skade på forsendelse, innpakningen eller innholdet som kan ha fremkommet under transport til deg, må dette meldes oss snarest. Er det en utvendig feil, ta kontakt med Posten.

Før feil meldes til PAPAYASHOP.NO, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir PAPAYASHOP.NO melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid".

Betingelser for at PAPAYASHOP.NO skal behandle en retursak;
 
    Vårt returskjema må benyttes (Følger med varen)

    Varen må være kjøpt hos PAPAYASHOP.NO.
    Returer i postoppkrav aksepteres ikke. 

      Hvordan returnere varer med feil?
 
  1.
      All retur av varer må avklares på forhånd. Dette gjøres ved å sende en mail til info@papayashop.no.  Du vil da  få tilsendt en bekreftelse.
   2.
      Fyll ut returskjemaet nøye og beskriv hva som mangler ved varen eller hvilken vare du har mottat som er feil.

Returnerte produkter sendes til følgende adresse:

Papayashop.no
Brøtergata 7
2000 Lillestrøm